Subsidieregeling AED Capelle aan den IJssel 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;
gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den IJssel 2017 (ASV); overwegende dat:

1. het college op basis van artikel 3 van de ASV bij subsidieregeling vaststelt welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voor subsidie;
2. het college op basis van artikel 3 van de ASV bij subsidieregeling tevens kan bepalen welke doelgroepen in aanmerking komen voor subsidie;
3. de ASV op het verstrekken van subsidies van toepassing is, voor zover daarvan niet bij subsidieregeling wordt afgeweken;
4. de ASV op onderdelen bij subsidieregeling kan worden aangevuld.

Besluit vast te stellen de Subsidieregeling AED Capelle aan den IJssel 2018.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
1. AED: Automatische Externe Defibrillator, een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand.
2. Openbare ruimte: gebied dat gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk is voor het publiek

Artikel 2. Toepassingsbereik
Het bepaalde in deze subsidieregeling is alleen van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten
1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor openbare ruimte plaatsen, onderhouden en verzekeren van deze AED, alsmede de beschikbaarheid van ten minste vijf vrijwilligers als bedoeld in artikel 11, eerste lid.
2. Per subsidieontvanger wordt voor deze activiteiten slechts eenmaal een subsidie verstrekt.

Artikel 4. Prestatieafspraken
Met subsidieontvangers worden in de subsidiebeschikking afzonderlijke afspraken gemaakt over de specifiek te verrichten activiteiten en de in dat kader te leveren exacte prestaties.

Artikel 5. Subsidieontvanger
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
Voor subsidie komen alleen in aanmerking de redelijkerwijs te maken kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van de activiteiten als bedoeld in artikel 3, eerste lid.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie
1. Een subsidie bedraagt maximaal € 1.000,--.
2. De aanvrager dient te beschikken over een of meer aanvullende financieringsbron(nen). Deze bron(nen) moet(en) in combinatie met de verleende subsidie voldoende zijn voor de volledige dekking van de kosten voor het aanschaffen, plaatsen, onderhouden en verzekeren van de AED, gedurende de in artikel 11, derde lid, bedoelde periode van minimaal vijf jaar en de beschikbaarheid van de in artikel 11, eerste lid, bedoelde vrijwilligers.

Artikel 8. Aanvraag
1. Bij een aanvraag om subsidie hoeft de aanvrager, in afwijking van artikel 6, tweede lid, van de ASV, alleen de volgende gegevens over te leggen: a. een volledig ingevuld aanvraagformulier; b. een begroting van de kosten voor
2. Bij een aanvraag om subsidie
3. Bij een aanvraag om subsidie dient in de aanvraag te worden vermeld over welke aanvullende financieringsbron(nen) als bedoeld in artikel 7, tweede lid, de aanvrager beschikt.

Artikel 9. Aanvraagtermijn
Een aanvraag om subsidie moet uiterlijk op 1 oktober 2020 zijn ingediend.

Artikel 10. Subsidieplafond en wijze van verdeling
1. De gemeenteraad heeft voor deze subsidieregeling een maximaal bedrag van € 30.000,-- beschikbaar gesteld.
2. Dit bedrag geldt als subsidieplafond in de zin van artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht, voor de gehele looptijd van deze subsidieregeling.
3. De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen die voldoen aan de eisen van de ASV en deze subsidieregeling. Indien op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt meer dan één aanvraag wordt ontvangen, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 11. Verplichtingen
1. De subsidieontvanger dient gedurende minimaal vijf jaar ten minste vijf vrijwilligers beschikbaar te hebben die in het bezit zijn van een Rode Kruis certificaat "Reanimatie" - ECAC erkend.
2. De subsidieontvanger is verplicht om de AED te registreren bij het Rode Kruis op de daarvoor bestemde website
3. De subsidieontvanger dient de met behulp van de verleende subsidie aangeschafte AED gedurende minimaal vijf jaar geplaatst te houden, te onderhouden en te verzekeren.
4. De AED moet in een daarvoor geschikte, weersbestendige en tegen diefstal en vandalisme beveiligde kast geplaatst worden op een goed zichtbare plaats in de openbare ruimte en 24 uur per dag beschikbaar zijn.
5. De AED moet worden geplaatst op een minimale afstand van 500 meter ten opzichte van andere AED’s die 24 uur per dag beschikbaar zijn
6. Bij de subsidieverlening kunnen aan de subsidieontvanger nog andere dan de in de vorige leden vermelde verplichtingen worden opgelegd.

Artikel 12. Slotbepalingen
1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2018 en
2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling

Capelle aan den IJssel, 9 januari 2018.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, d de burgemeester, drs. A. de Baat mr. P. Oskam

Artikelsgewijze toelichting

Algemeen
Deze regeling bevat op onderdelen specifieke aanvullingen of wijzigingen op de ASV. Het doel van de regeling is het vergroten van de dekkingsgraad van AED’s die 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn in Capelle aan den IJssel, zodat ook buiten kantoortijden AED’s beschikbaar zijn.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 2. Toepassingsbereik
Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 3. Activiteiten
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de activiteiten in dit artikel gezamenlijk. Dus niet alleen voor één van de activiteiten zoals de aanschaf van een AED. Teneinde te bewerkstelligen dat de aangeschafte AED een maximaal effect heeft, wordt de subsidieontvanger er in artikel 11, eerste lid, toe verplicht om ervoor te zorgen dat in de nabijheid van de AED ten minste vijf vrijwilligers aanwezig zijn die zijn opgeleid in het gebruik van een AED. De kosten voor de cursus die de vrijwilligers daartoe moeten volgen kunnen eventueel uit de subsidie worden betaald. Hierbij wordt opgemerkt dat ook veel zorgverzekeraars deze cursus vergoeden.

Artikel 4. Prestatieafspraken
In de subsidiebeschikking kunnen de te verrichten activiteiten nader worden gespecificeerd. Hierbij kan worden gedacht aan het maken van afspraken over de samenwerking met andere partijen.

Artikel 5. Subsidieontvanger
Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie
Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 8. Aanvraag
Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 9. Aanvraagtermijn
Gezien de looptijd van deze subsidieregeling, kan subsidie worden aangevraagd tot 1 oktober 2020. Daarnaast wijzen wij op de aanvraagtermijn zoals beschreven in artikel 7, tweede lid, van de ASV. Hierin staat dat een aanvraag om subsidie ten minste tien weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten, moet worden ingediend.

Artikel 10. Subsidieplafond en wijze van verdeling
De raad stelt heeft een maximaal bedrag vastgesteld dat voor deze subsidieregeling beschikbaar is. Het bedrag wordt verdeeld op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Als een aanvraag niet compleet is, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om zijn aanvraag aan te vullen. In dat geval geldt de datum waarop de aanvraag compleet is als ontvangstdatum.

Artikel 11. Verplichtingen
Om de vindbaarheid van de AED te vergroten moet deze voor ieder zichtbaar en vindbaar zijn. Door nakoming van de verplichting genoemd in het tweede lid wordt de AED opgenomen in een openbare website http://www.aed4.eu (beheert door het Rode Kruis) die door iedereen te raadplegen is. De verplichting van het vijfde lid wordt opgelegd in verband met de gewenste spreiding van AED’s in de gemeente. In artikel 14 van de ASV is bepaald dat bij subsidies tot een bedrag van € 5.000,- de subsidieontvanger bij de verlening van de subsidie kan worden verplicht om aan te tonen dat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. Tegen deze achtergrond zal de subsidieontvanger de bij de subsidieverlening worden verplicht om binnen tien weken na subsidieverlening een aanvraag tot vaststelling in te dienen en daarbij de volgende documenten aan te leveren: 1. een verzekeringspolis met een minimale looptijd van vijf jaar; 2. een onderhoudscontract met een minimale looptijd van vijf jaar; 3. het aankoopbewijs van een buitenkast; 4. het aankoopbewijs van een AED; 5. een kopie van het

Artikel 12. Slotbepalingen
Dit artikel spreekt voor zichzelf.